Kirche auf dem Drahtseil am 09.02.2022 um 19:30 Uhr